I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Dolce Vita dostępny jest pod adresem internetowym www.e-dolce-vita.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania przez Klienta Zamówienia.
 4. Definicje:
  1. DOLCE VITA – firma Dolce Vita Ewelina Bednarska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Melchiora Wańkowicza 52/10, zarejestrowana pod numerem NIP 9281745014, REGON 080350261;
  2. SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca dokonanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie innych usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Dolce Vita pod adresem internetowym: www.e-dolce-vita.pl;
  3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Dolce Vita na rzecz Klienta, Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub innych środków porozumiewania się na odległość;
  4. CENA – określona w złotych polskich cena brutto (uwzględniająca podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej;
  5. KLIENT:
   – osoba fizyczna albo działająca przez osobę umocowaną. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na prośbę Dolce Vita
   – osoba prawna
   – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz, będąca przedmiotem Umowy Kupna/Sprzedaży między Klientem a Dolce Vita, za określoną Cenę i koszty wysyłki;
  7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  8. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji a następnie dostępu do Konta. Utworzone przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności;
  9. LOGIN – adres e-mail Klienta, podany przez Klienta podczas tworzenia Konta;
  10. KONTO – Usługa Elektroniczna w systemie teleinformatycznym Dolce Vita. Posiada indywidualny Login oraz Hasło ustalone przez Klienta. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji dotyczących danych adresowych Klienta służących do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień, oraz innych usług udostępnianych przez Dolce Vita;
  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
  12. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  13. KODEKS CYWILNY – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).

II WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Dolce Vita umożliwia składanie Zamówień na Produkty w Serwisie Internetowym.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a Dolce Vita może nastąpić po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Kolejność składania Zamówienia:
 4. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka;
 5. Klient przechodzi do formularza Zamówienia;
 6. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta uzupełnia dane, niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail ;
 7. Klient żądający wystawienia faktury VAT zobowiązany jest do podania numeru NIP;
 8. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Dolce Vita sposobów dostawy towaru;
 9. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
 10. Klient, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, akceptuje Regulamin;
 11. Klient przesyła zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku Kupuję i płacę;
 12. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje automatyczną wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Dolce Vita Jego Zamówienia.

III METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może:
  1. Zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych PRZELEWY24, w celu dokonania płatności;
  2. Dokonać płatności przelewem tradycyjnym na konto firmowe DOLCE VITA W MBANK NR 93 1140 2004 0000 3702 8179 1494.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów działających na podstawie odrębnych regulaminów.
 3. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia spowoduje anulowanie Zamówienia.
 4. Dolce Vita nie wysyła zamówień płatnych za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

IV METODY I TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I DOSTAW

 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Na termin dostawy składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz czas doręczania Produktu przez konkretnego przewoźnika.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin np. w przypadku zamówień produktów realizowanych na indywidualne życzenie.
 5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki jest liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Dolce Vita.

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Dolce Vita jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaż.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie obowiązuje w przypadku:
  1. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta (Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  1. pisemnie na adres: Dolce Vita, Ul. Wańkowicza 52/10, 54-622 Wrocław
  2. elektronicznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail (załączając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu umowy) na adres: biuro@e-dolce-vita.pl
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 6. Dolce Vita ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).
 7. Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt w nieużywanym i pełnowartościowym stanie. Bezpośrednie koszty odesłania produktu ponosi Klient, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy. Prosimy o staranne zabezpieczenie produktu do wysyłki.
 8. Zwrot środków następuje na numer rachunku bankowego, wskazany przez Klienta.

VII REKLAMACJE

 1. Dolce Vita obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Dolce Vita względem Klienta (jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@e-dolce-vita.pl.
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Dolce Vita, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt zapakowany i zabezpieczony.
 5. Dolce Vita nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Czas rozpatrywania reklamacji: do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do nas reklamowanego produktu. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Dolce Vita zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta lub podjąć decyzję o zwrocie środków (nie później niż 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji).

VIII POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAM

  1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Dolce Vita a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dolce Vita.

  X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 28.03.2022 r.
  2. Umowy kupna/sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.